Комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан
наукакз

2016

Шолпан моногр обложка
Наименование книги:  Қазіргі әлемдегі діни экстремизм: саясаттанулық талдау (1338.7 kB): Монография / Ш.М. Жандосова. – Жалпы ред. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016. – 188 б.

Краткая характеристика работы: Монографияда қазіргі саяси кеңістіктегі діни экстремизм феноменінің пайда болу себептері мен мәні тұжырымдамалық және теориялық-әдіснамалық талдау тұрғысынан анықталады. Жұмыста заманауи әлемдегі діни экстремизмнің таралуы мен дамуына факторлық талдау жасалады, сонымен қатар діни экстремизмнің негізгі үрдістері мен оған қарсы күрес ауқымындағы мемлекеттік саяси бағдарламалардың маңызы көрсетіледі. Қазіргі Қазақстанның әлеуметтік-мәдени және саяси өмірінде діни экстремизмнің көрініс табуының өзіндік ерекшеліктері айқындалып, бұл келеңсіз құбылыспен күрестің тиімді тәсілдері ұсынылады.

Область применения: Жұмыстың нәтижелерін «Саясаттану», «Дінтану», «Мәдениеттану» пәндерін оқыту барысында пайдалануға болады. Кітап ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттер мен магистранттарға, PhD докторанттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.


Коллективная монография Роль религии 001
Наименование книги:  Қазақстанның тарихи және рухани-мәдени дамуындағы діннің рөлі: дәстүр және қазіргі заман. (4269.7 kB) Ұжымдық монография / Роль религии в историческом и духовно-культурном развитии Казахстана: традиции и современность. Коллективная монография // З.К. Шаукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016. – 360 б.

Краткая характеристика работы: Ұжымдық монографияда «Қазақстан-2050» стратегиясының қағидалары негізінде ел дамуының жаңарған идеологиясын қабылдау мен оған белсенді бейімделуді қамтамасыз ету үшін қазақстандық қоғамның толерантты және сұхбаттық санасын қалыптастырудағы діннің тарихи, феноменологиялық және онтологиялық рөлі ашылады. Түркі әлемі кеңістігіндегі діни дүниетанымның дискурсивті үлгілері, «ислам тақырыбының» мәнісі, қазақтың рухани дәстүріндегі сопылық феномені мен ханафилік мәзһабтың парадигмалы аясы, Қазақстанда соңғы ғасырлардағы діни ахуалдың негізгі үрдістері мен православие дінінің барысы мен тарихы көрсетіледі. Сондай-ақ, қазіргі кезеңде түрлі көрініс беретін діндарлық феномені мен діни бірегейліктің бірқалыпсыз сипаты айқындалады.

Область применения: Бұл ұжымдық еңбек гуманитарлық ғылым саласының мамандарына, оқытушылар мен студенттерге, магистранттар мен докторанттарға және жалпы оқырмандарға арналған.

Краткая характеристика работы: В коллективной монографии раскрываются онтологические и феноменологические роли религии в формировании толерантного и диалогического сознания казахстанского общества для обеспечения активной адаптации и принятия обновленной идеологии развития страны на основе положений Стратегии «Казахстан-2050». Показаны дискурсивные модели религиозного миропонимания в пространстве тюркского мира, «исламская тема» тюркского мира, обозначены основные парадигмальные контексты суфизма и ханафитского мазхаба в его значении для духовной традиции казахов, выделены основные тренды развития православия в Казахстане и религиозная ситуация в стране за последние столетия. Раскрыта неоднозначность феномена религиозности и религиозной идентичности в современном Казахстане.

Область применения: Коллективный труд адресован специалистам гуманитарной сферы науки, студентам, магистрантам, докторантам, а также заинтересованным читателям.


Динара моногр обложка1
Наименование книги: ЖАҢАБАЕВА ДИНАРА МҰХТАРҚЫЗЫ ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІНДЕГІ ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚ МӘСЕЛЕСІ (1287.8 kB) Жанабаева Д.М.- Қазақ мәдениетіндегі дәстүр мен жаңашылдық мәселесі: Монография / Жанабаева Д.М. - Жалпы ред. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов. - Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016. - 212 б.

Краткая характеристика работы:Бұл монографиялық еңбекте қазақ мәдениетіндегі дәстүр мен жаңа-шылдықтың арақатынасы мәдени-философиялық тұрғыдан қарастырылып, олардың ұғымдық мағынасы ашып көрсетілді. Мәдениеттегі дәстүр мен жаңашылдық арақатынасының қайшылық тұстары айқындалып, автор тарапынан Батыс пен Шығыс мәдениеттері аясындағы жаһандану феномені мен қоғам дамуының модернизациялық үдерістерінің байланыстары бағамдалды. Жұмыста жаһандану аясындағы заманауи қазақ мәдениетінің жаңашылдық үдерістеріне ғылыми талдау жасалынды.

Область применения:Кітап ғылыми қызметкерлерге, жоғары оқу орындарының студент-теріне, магистранттар мен докторанттарға және жалпы қазақ мәдениетіне қызығушылық білдіретін оқырман қауымға арналады.


Обложка Смагулов
Наименование книги:  Смагулов Кадыржан, Кучинская Юлия ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (1991-2011 гг.) (1459.5 kB) Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан (1991-2011 гг.). Монография / К.Е. Смагулов, Ю.В. Кучинская. - Под общ.ред. З.К. Шаукеновой. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016. - 260 с.

Краткая характеристика работы:Монография является комплексным исследованием государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан в отечественной политологической науке. На основе анализа официальных документов и материалов, осуществлен комплексный анализ опыта реализации государственной политики обеспечения национальной безопасности Казахстана, и влияние на него процесса глобализации. Обозначены главные направления деятельности государства в данной сфере, рассмотрены основные проблемы совершенствования гөсударственной политики обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.

Область применения: Данные, полученные в результате исследования, могут быть использованы в процессе преподавания гуманитарных дисциплин для студентов, магистрантов и докторантов Рһd. Собранные авторами материалы и научные выводы могут представлять интерес для широкой общественности.


Обложка Казах филос тарихы 4-том
Наименование книги:  Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). ХХ ғасырдағы қазақ философиясы (2399.3 kB) / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану Институты, 2016. 4-том. – 391 б.

Краткая характеристика работы: Қазақ философиясы тарихы бойынша бес томдық іргелі академиялық зерттеудің төртінші томы ХХ ғасырдағы қазақтың көрнекті ойшылдарының қоғамдық-әлеуметтік, теориялық-әдіснамалық, этикалық, эстетикалық, дүниетанымдық көзқарастарын философиялық тұрғыдан саралауға және еліміздегі ұлттық кәсіби философиялық мектептердің қалыптасуы мен дамуын зерттеуге арналған. Бұл ұжымдық монографияда ғасыр басындағы ұлттық ағартушылық философиядан және ежелгі тарихи тамырлардан бастау алып, одан кейінгі тарихи-мәдени, қоғамдық алғышарттарға сай дамыған кеңестік кезеңдегі ұлттық философиялық мектептердің тарихы пайымдалып, оның болашақ көкжиектері зерделенді.

Область применения: Ұжымдық монография қоғамтанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторанттарына, магистранттарына, бакалаврларына, қазақ философиясы мәселелері қызықтыратын көпшілік оқырман қауымға арналған.


от аль-Фараби до Абая
Наименование книги:  Қазақтардың рухани әлемі: әл-Фарабиден Абайға дейін. (3082.4 kB) Ұжымдық монография / З.К. Шаукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. = Духовный мир казахов: от аль-Фараби до Абая. Коллективная монография / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой и С.Е. Нурмуратова. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016. – 460 б.

Краткая характеристика работы: Ұжымдық монографияда әл-Фарабиден Абайға дейінгі тарихи кезеңдегі қазақ халқының рухани әлемі тұтастық тұрғысынан қарастырылады.

Авторлар қазақ халқының этникалық дүниетанымының әртүрлі тарихи түрлері болып табылатын ел руханиятының идеялық және этномәдени негіздерін, дүние түсініктерінің философиялық, ғылыми және діни бастаулары мен мазмұнын ашып береді, олардың ішкі құндылықтық өзара байланыстарын дәйектейді және қазақ халқының рухани ізденістерінің кең ауқымын көрсетіп береді.

Область применения: Монография гуманитарлық ғылымдар саласындағы ғалым-мамандарға, жоғары оқу орындарындағы профессорлық-оқытушылық құрамға, студент жастарға және қазақ халқының рухани әлемі қызықтыратын жалпы оқырмандарға арналады.

Краткая характеристика работы: В коллективной монографии с позиции целостного подхода представлен духовный мир казахского народа в исторический период от аль-Фараби до Абая.

Авторы раскрывают идейные и этнокультурные основы духовности казахского народа, истоки и содержание философского, научного и религиозного миропонимания, являющихся различными историческими формами этнического мировоззрения казахского народа, обосновывают их внутренние ценностные взаимосвязи и показывают широкую палитру духовных исканий казахского народа.

Область применения: Монография адресуется ученым-специалистам в области гуманитарных наук, профессорско-преподавательскому составу вузов, студенческой молодежи, а также широкому кругу читателей, интересующихся духовным миром казахского народа.


1028
Наименование книги:  Философия Казахстана в пространстве мировой философской мысли: история, современность, перспективы (2694.3 kB). 25 лет независимости Казахстана в философско-политологическом измерении. Материалы Международного форума философов и политологов, II Казахстанского философского Конгресса (Алматы, 29-30 сентября 2016 г.). – Алматы, 2016. – 416 с.

Краткая характеристика работы: В настоящий сборник вошли материалы Международного Форума философов и политологов, II Казахстанского философского Конгресса, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан.

Работа форумов была посвящена классическим и актуальным методологическим проблемам философских исследований, истории философии и современной гуманитаристики, вопросам развития национальной казахской философии, назревшим задачам гуманитарного образования и его социально-культурным детерминантам в Казахстане и мире.

Важной темой философско-политологического осмысления явились стратегические направления развития республики в глобальном мире, идея «Мәңгілік Ел», ее исторические корни и духовное содержание.

В работе приняли участие делегаты из всех регионов республики, а также гости из зарубежных стран.

Область применения: Предназначается философам-профессионалам, политологам, представителям социально-гуманитарных наук, а также студентам, магистрантам и докторантам, изучающим философию, культурологию, историю и другие дисциплины.


Обложка Соловьева Г. часть первая 001

Краткая характеристика работы: Много сегодня изданий, мимо которых можно спокойно пройти, с несомненной пользой для себя.

Но эта книга сама просится вам в руки. С ней вы совершите удивительное путешествие во времени, встретитесь с великими людьми различных культур и эпох, и они поведают вам свои сокровенные мысли.

В сотрудничестве религии и философии вы приобщитесь к размышлениям о ценностях человеческой жизни: вера, свобода, совесть, справедливость, любовь, богатство, счастье, смысл, семья.

В разговор включаются также известные современные философы Казахстана, России, Америки, что позволяет обратиться к самым актуальным ныне проблемам: культурное многообразие и способность жить в мире и согласии; осуществление евразийского проекта; противодействие псевдорелигиозному экстремизму и терроризму.

Область применения: Первая часть – «Знание, вера, диалог», более сложная терминологически, предназначена гуманитариям – студентам, преподавателям, докторам PHD. Вторая – «Обретение смысла» – обращается к тем, кому понравилось предложение совершить интеллектуальное путешествие и наскучили однообразные «тусовки» в социальных сетях.


Обложка Соловьева Г. часть вторая 001

Краткая характеристика работы: Много сегодня изданий, мимо которых можно спокойно пройти, с несомненной пользой для себя.

Но эта книга сама просится вам в руки. С ней вы совершите удивительное путешествие во времени, встретитесь с великими людьми различных культур и эпох, и они поведают вам свои сокровенные мысли.

В сотрудничестве религии и философии вы приобщитесь к размышлениям о ценностях человеческой жизни: вера, свобода, совесть, справедливость, любовь, богатство, счастье, смысл, семья.

В разговор включаются также известные современные философы Казахстана, России, Америки, что позволяет обратиться к самым актуальным ныне проблемам: культурное многообразие и способность жить в мире и согласии; осуществление евразийского проекта; противодействие псевдорелигиозному экстремизму и терроризму.

Область применения: Первая часть – «Знание, вера, диалог», более сложная терминологически, предназначена гуманитариям – студентам, преподавателям, докторам PHD. Вторая – «Обретение смысла» – обращается к тем, кому понравилось предложение совершить интеллектуальное путешествие и наскучили однообразные «тусовки» в социальных сетях.


1том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 1: Логика и методология математического познания. - 440 с. (2085 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. Первый том посвящен рассмотрению математизации как объективной закономерности развития современного научного познания, анализу роли диалектико-логических принципов в формировании математического знания. Особое внимание уделено обоснованию диалектической логики как методологии современной математики, деятельностной концепции математического познания.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


2том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 2: Философия. Математика. Общество. - 414 с. (2397.7 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. Второй том посвящен исследованию социокультурных и методологических проблем математики и математизации науки, концептуальному анализу методов и форм математического познания, раскрытию роли математики в интеграции научного знания. При этом истоки и факторы генезиса математики впервые рассматривается в культурном контексте. Такой подход позволил глубже исследовать проблему диалектического противоречия в математике.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


3том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 3: Становление философии взаимопонимания. - 388 с. (1878.8 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. Третий том посвящен рассмотрению независимого Казахстана в диалоге цивилизаций, философии диалога и взаимопонимания как основы духовного согласия современного полиэтнического общества. Античная традиция и восточная философия, становления исламской культуры и духовности, космос казахской философии, диалог казахской и русской традиций составляют основное содержание тома.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


4том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 4: Формирование нового общественного сознания в Республике Казахстан. - 348 с. (1725.1 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. В четвертом томе дается целостный анализ эволюции нового общественного сознания и формирования новой системы ценностей в условиях обретения и укрепления суверенитета. Особое внимание обращается на раскрытие смысла и ценности концепта евразийства в пространстве межкультурного диалога. При этом автором выдвигаются идеи тюркской философии, рассмотренной в контексте диалога культур Востока и Запада.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


5том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 5: Философия. Традиция. Демократия. - 356 с. (1773.7 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. В пятом томе раскрывается роль философии в осмыслении сложных междисциплинарных проблем глобализации, дается анализ национальной философии и новых мировоззренческих парадигм, динамика ценностного мира казахского народа от аль-Фараби до Абая и Шакарима. Исследуется взаимосвязь инновации и традиций, демократии и философии.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


6том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 6: Духовно-ценностный мир народа независимого Казахстана: проблемы и перспективы. - 346 с. (1681.3 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. В шестом томе анализируются категориальное содержание понятия взаимопонимания и наследие аль-Фараби в пространстве межкультурного диалога и показывается становление новой интегральной философии взаимопонимания. Раскрываются особенности духовно-ценностного мира независимого Казахстана.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


7том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 7: Общенациональная идея и проблемы межкультурного диалога. - 428 с. (2090.9 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. Седьмой том посвящен философско-политологическому анализу евразийства как системы новых ценностей и отношений, философии межэтнического диалога и взаимопонимания в глобальном и локальном контекстах, общенациональной идеи и проблем межкультурного диалога.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


8том 001
Наименование книги: Нысанбаев А.Н. Собрание избранных научных трудов академика А.Н. Нысанбаева в 10-ти томах, посвященное 25-летию Независимости Республики Казахстан. - Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, 2016.  Т. 8: Влияние глобализации на динамику современного казахстанского общества. - 372 с. (1832.6 kB)

Краткая характеристика работы: Собрание избранных научных трудов видного ученого-философа, общественного деятеля, академика НАН РК, лауреата Президентской премии мира и духовного согласия А.Н. Нысанбаева в 10 томах включает его социально значимые работы. Восьмой том посвящен исследованию философии в контексте глобализации, ценностного мира независимого Казахстана, института президенства как субъекта модернизации и консолидации казахстанского общества.

Область применения: Книга адресуется научным работникам, преподавателям, студентам, магистрантам, докторантам, широкому кругу читателей.


9том 001
Наименование книги: Нысанбаев Ә.Н. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған академик Ә.Н. Нысанбаевтың таңдаулы ғылыми еңбектерінің 10-томдық жинағы. - Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016.  Т. 9: Ұлттық тәуелсіздік және қазақтың рухани мурасы. - 448 б. (2446.5 kB)

Краткая характеристика работы: ҚР ҰҒА академигі, қоғам қайраткері, Президенттің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты, көрнекті ғалым-философ Ә.Н. Нысанбаевтың таңдаулы еңбектерінің 10 томдық жинағында оның белгілі шығармалары топталған. Тоғызыншы томда автор тәуелсіздік, демократия және гуманизм ұғымдарын өзара байланыстыра отырып қарастырады. Бұл кітап автордың тәуелсіздік жылдары жүргізген философиялық пәнаралық зерттеулерінің нәтижесі. Қазақ халқының өте бай рухани және мәдени мұрасы туралы өзінің жаңа ой-пікірлері мен ой-толғамдарын оқырман қауымғаұсынады.

Область применения: Кітап ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттер мен докторанттарға және қалың оқырман қауымға арналған.


10том 001
Наименование книги: Нысанбаев Ә.Н. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған академик Ә.Н. Нысанбаевтың таңдаулы ғылыми еңбектерінің 10-томдық жинағы. - Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016.  Т. 10: Адам және ашық қоғам. 10-том. - 453 б. (2504.4 kB)

Краткая характеристика работы: ҚР ҰҒА академигі, қоғам қайраткері, Президенттің бейбітшілік және рухани келісім сыйлығының лауреаты, көрнекті ғалым-философ Ә.Н. Нысанбаевтың таңдаулы еңбектерінің 10 томдық жинағында оның белгілі шығармалары топталған. Оныншы томда адам және оның мәні мен мағынасы, дүние-танымы мен құндылықтар әлемі зерделенеді. Бұл кітапта адам мен ашық азаматтық қоғам арақатынасы мәселелері зерттеледі. Еңбекте адамды рухани жағынан жетілдіру қоғамды жетілдірудің төте жолы болып келетіндігі көрсетіледі.

Область применения: Кітап ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттер мен докторанттарға және қалың оқырман қауымға арналған.


Рисунок (15)
Наименование книги:  Историческая память как источник конструирования казахстанской идентичности. (1205.7 kB) Мат. 4-й г. науч.-практ. конф. Научно-экспертной группы АНК г. Алматы (26 ноября 2015 г., Дом Дружбы). – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2016. – 140 с.

Краткая характеристика работы: В сборник материалов 4-й городской научно-практической конференции «Историческая память как источник конструирования казахстанской идентичности», организованной Научно-экспертной группой Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы, включены доклады и статьи ведущих историков, политологов, философов и общественных деятелей крупнейшего казахстанского мегаполиса. Авторы сборника посвятили свои доклады и статьи исследованию роли исторической памяти этносов Казахстана в формировании исторического сознания и общеказахстанской идентичности.

Область применения: Сборник предназначен для ученых – историков, политологов, философов, культурологов, преподавателей и студентов, а также адресован широкой общественности, интересующейся проблемами национального строительства.

АНОНС