Сатершинов Бахытжан Менлибекович

Сатершинов Бахытжан Менлибекович

Жеке ақпарат: 
Қазақ, 20 ақпан 1969 жылы Қызылорда обл. Төменарық ауылында дүниеге келген.

Қызметі: 
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының Бас ғылыми қызметкері.

Білімі: 
Жоғары, Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті, тарих факультеті (1989-1994 жж).

Ғылыми дәреже: 
философия ғылымдарының докторы (2010ж).

Кандидаттық диссертация тақырыбы: 
Негізгі бағдарлау және қазіргі Қазақстанның мәдениетінің дамуының қайшылықтары – Әл-Фараби атын. ҚазҰУ-да қорғады.

Докторлық диссертация тақырыбы:
Тарихи сананың қалыптасу мен дамуына әлеуметтік-философиялық талдау – ҚР БҒМ Философия және саясаттану институтында қорғады (2010ж).

Ғылыми атақ: 
доцент (2010ж).

Еңбек қызметі:
  1. 1995 ж. Қызылорда политехникумының оқытушысы.
  2. 1995-2000 жж. – Қорқыт ата атын. Қызылорда мемлекеттік университетінде аға оқытушы.
  3. 2000-2004 жж. – ҚазМҚА Қызылорда филиалында аға оқытушы, ғылыми бөлімнің меңгерушісі.
  4. 2004-2005 жж. – Т.Рыскулов атын. Қазақ экономика университетінде аға оқытушы.
  5. 2005 ж. – нақ осы уақытта - ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты.
Қоғамдық жұмыстар:
  1. ҚР БҒМ ҒК ФСДИ ғылыми кеңес мүшесі;
  2. «Әл-Фараби» философиялық-саясаттанулық және рухани-танымдық журналы редакторының орынбасары;
  3. Аударма қызметі;

Негізгі ғылыми жарияланымдар:
Үш жеке монография авторы: (Қазақстан мәдениетінің тарихы мен теориясының кейбір мәселелері. Алматы: Сорос-Қазақстан қоры - Атамұра, 2001 – 160 б.; Тарихи сана - тәуелсіздіктің рухани тұғыры. Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФжСИ КБО, 2011. – 291 б.; Ислам фобиясы және стереотиптер. Монография / Жалпы ред. басқ. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. – 158 б), бірнеше ұжымдық монографияның қосавторлығында: (Саяси ой тарихы. Алматы: Зерде қоры-Үш қиян, 2003. - 280б.; Евразийство в XXI веке: проблемы и перспективы. Алматы: К-ИЦ ИФП МОН РК, 2009.; Ұлттық идея және қазақ философиясы Алматы: КИЦ ИФиП, 2010. – 240 б.; Евразийская концепция Льва Гумилева и современность: Астана: Фолиант, 2012.; Ценности и идеалы независимого Казахстана. Коллективная монография / Под общ. ред. Шаукеновой З.К. - Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2015. - 322 с. (ред. алқа); Қазақ эстетикасының құндылықтық-мағыналық негіздері. Ұжымдық монография / Жалпы ред. басқ. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. – 234 б.), оқулық пен оқу құралының қосавторлығында (Саяси-құқықтық ілімдер тарихы. Оқу құралы. Қызылорда: Қызылордаполиграфия, 2002. – 298 б., Философия: учебник для студентов вузов / Сост.: Т. Габитов. - Алматы: Қаржы-қаражат, 2003. - 360с.; Философия: жоғары оқу орындары студенттеріне арналған оқулық / Құрастырған Т. Ғабитов. - Алматы: Раритет, 2004. – 392 б.), 120 дай ғылыми мақалалар авторы.