Влияние религии на современный мир

Книги


Влияние религии на современный мир Наименование книги:
Діннің қазіргі әлемге ықпалы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның пленарлық баяндамалары (2772.6 kB) / З.К. Шәукенованың жалпы редакциясымен. Влияние религии на современный мир. Пленарные доклады международной научно-практической конференции / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. The Influence of Religion on Modern World. Plenary Presentations of the International scientific-practical conference / Under the Editorship of Z.K. Shaukenova. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013. – 374 с.

Жинаққа «Діннің қазіргі әлемге тигізетін әсері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда (Алматы қ., 29 мамыр 2013 ж.) жасалған пленарлық баяндамалардың қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі нұсқалары енгізілген.

Кітап дінтанушыларға, шығыстанушыларға, мәдениеттанушыларға, философтарға, студенттер аудиториясына, магистранттар мен докторант-тарға, мемлекеттік қызметкерлерге және заманауи өмірде дін қызметіне ызығушылық танытатындардың барлығына арналған.
В данный сборник включены тексты пленарных докладов международной научно-практической конференции «Влияние религии на современный мир» (г. Алматы, 29 мая 2013 г.), переведенные на казахский, русский и английский языки.

Книга адресована религиоведам, востоковедам, культурологам, философам, студенческой аудитории, магистрантам и докторантам, государственным служащим и всем интересующимся актуальными вопросами функционирования религии в современном мире.
Proceedings of the international scientific-practical conference «The influence of religion in the modern world», (Almaty, 29 May 2013) include a plenary presentations made at the conference (Kazakh, Russian and English languages).

Volume is addressed to religious studies, orientalists, cultural studies, philosophy, student audience, undergraduates and doctoral students, civil servants and all those interested in topical issues of religion in the modern world.