Современная исламская философия как новое гуманитарное знание: проблемы, тренды, перспективы

Наименование книги:

Современная исламская философия как новое гуманитарное знание: проблемы, тренды, перспективы: проблемы, тренды, перспективы: сборник материалов Международного круглого стола. (Қазіргі ислам философиясы жаңа гуманитарлық білім ретінде: мәселелері, трендтері, болашағы: халықаралық дөңгелек үстел материалдар жинағы. – Collection of materials international round table on the topic: Modern Islamic Philosophy as a New Humanitarian Knowledge: Problems, Trends, Prospects). – Алматы: ИФПР КН МНВО РК, 2022. – 330 с.