ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ ДІНИ ҚЫРЛАРЫ

Книги | 2023


ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘСТҮР МЕН ЖАҢАШЫЛДЫҚТЫҢ ДІНИ ҚЫРЛАРЫ

СКАЧАТЬ

Аннотация
Ұжымдық монографияда Қазақстандағы дәстүр мен жаңашылдықтың діни
қырлары теориялық және тарихи тұрғыдан қарастырылады. Дін дамуындағы
дәстүршілдікпен қатар инновациялық, реформаторлық және модернизациялық
үрдістер әлемдік және аймақтық контексте талданады.
Монография теология мен дін тарихын зерделеуге ұмытылатын
мамандарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, дінтану және ислам-
тану мамандықтарының докторанттарына, магистранттарына, бакалаврларына,
сондай-ақ дін тақырыбына қызығушылық танытатын көпшілік оқырман қауымға
арналған.

Жауапты редактор:
С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі,
әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор
Рецензенттер:
С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор
Қ.К. Бегалинова, философия ғылымдарының докторы, профессор
Авторлық ұжым:
Б.М. Сатершинов, философия ғылымдарының докторы, профессор (ғы-
лыми жетекші) – кіріспе, 4 бөлім, қорытынды; Н.Л. Сейтахметова, ҚР ҰҒА
корр.-мүшесі, философия ғылымдарының докторы, профессор – 1, 3 бөлімдер;
Г.Р. Коянбаева, философия ғылымдарының кандидаты, доцент – 2 бөлім;
Ғ.Ө. Жүсіпбек, PhD (халықаралық қатынастар) – 10, 11 бөлімдер; Қ.С. Бағашаров
PhD (дінтану), қауымдастырылған профессор – 5 бөлім; А.Д. Шағырбай,
PhD (дінтану) – 7 бөлім; Л.Н. Тоқтарбекова, PhD (дінтану) – 1, 3 бөлімдер;
М. Жүзей, PhD (дінтану) – 4 бөлім; Ж.Ж. Тұрғанбаева, PhD (исламтану) – 1 бөлім;
Н.С. Қалдыбеков, дінтану магистрі – 6 бөлім; А.Ғ. Тасболат, дінтану магистрі – 8
бөлім; Қ.Ө. Купешов (дінтану магистрі) – 9 бөлім.