СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Книги


СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
«Қазақстандық қоғамның әлеуметтік жаңғыруы: идеялық-
дүниетанымдық негіздемелер, концептуалды үлгілер, әлеуметтік-мәдени
үрдістер, әлеуметтік-саяси технологиялар» ғылыми бағдарламасы
ауқымында өткізілген конференцияның материалдары қоғамның
құндылық бағдарларының, әлеуметтік құрылымы мен әлеуметтік-саяси
үрдістерінің қазіргі жағдайын айқындауға арналған.
Жинақ гуманитарлық бағыттағы ғылым саласында қызмет ететін
ғалымдар мен оқытушыларға, докторант, магистрант және студенттерге,
сондай-ақ аталмыш мәселеге қызығушылық танытатын жалпы оқырман
қауымға арналады.

Редакция алқасы:
С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі,
әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор (жауапты редактор),
Ш.Е. Жаманбалаева, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор
А. Сағиқызы, философия ғылымдарының докторы, профессор
(ғылыми редактор)