СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кітап атауы:
«Қазақстандағы әлеуметтік жаңғыру: мүмкіндіктері мен келешегі» – атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Сборник материалов Международной научно-практической конференции: Социальная модернизация в Казахстане: возможности и перспективы. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2021. – 312 с.

Жұмыстың қысқаша мазмұны:
Сборник материалов Международной научно-практической конференции: Социальная модернизация в Казахстане: возможности и перспективы. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2021. – 312 с.

Қолданылу аймағы:
Жинақ гуманитарлық бағыттағы ғылым саласында қызмет ететін ғалымдар мен оқытушыларға, докторант, магистрант және студенттерге, сондай-ақ аталмыш мәселеге қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналады.