Дүниетанымдық парадигма негізіндегі қазақ халқының филосо- фиялық және поэтикалық мұраларының мәні

Кітап атауы:

Дүниетанымдық парадигма негізіндегі қазақ халқының философиялық және поэтикалық мұраларының мәні:

республикалық дөңгелек үстел материалдар жинағы. – Сборник материалов республиканского круглого стола: Значение философского и поэтического наследия казахского народа на основе мировоззренческой парадигмы. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2022. – 336 б. 

«Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті» ғылыми жобасы ауқымында өткізілген дөңгелек үстелдің негізгі материалдары қазіргі қазақстандық қоғамның жаңғыру негізіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасын зерделеуге арналған.

Жинақ гуманитарлық бағыттағы ғылым саласында қызмет ететін ғалымдар мен оқытушыларға, докторант, магистрант және студенттерге, сондай-ақ аталмыш мәселеге қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналады.