Дүниетанымдық парадигма негізіндегі қазақ халқының филосо- фиялық және поэтикалық мұраларының мәні

Книги


Дүниетанымдық парадигма негізіндегі қазақ халқының филосо- фиялық және поэтикалық мұраларының мәні Кітап атауы:

Дүниетанымдық парадигма негізіндегі қазақ халқының философиялық және поэтикалық мұраларының мәні:
республикалық дөңгелек үстел материалдар жинағы. – Сборник материалов республиканского круглого стола: Значение философского и поэтического наследия казахского народа на основе мировоззренческой парадигмы. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2022. – 336 б. 

«Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті» ғылыми жобасы ауқымында өткізілген дөңгелек үстелдің негізгі материалдары қазіргі қазақстандық қоғамның жаңғыру негізіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасын зерделеуге арналған.

Жинақ гуманитарлық бағыттағы ғылым саласында қызмет ететін ғалымдар мен оқытушыларға, докторант, магистрант және студенттерге, сондай-ақ аталмыш мәселеге қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналады. 


СКАЧАТЬ

Аннотация

Республикалық дөңгелек үстел NoAP08856541 «Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұраларының мәні» тақырыбындағы ғылыми жоба аясында өткізілді.

Республиканский круглый стол проведен в рамках научного проекта NoAP08856541 «Духовно-культурный потенциал философско-поэтического наследия казах- ского народа на современном модернизационном этапе развития Казахстана».

Редакция алқасы:
С.Т. Сейдуманов, Философия, саясаттану және дінтану институтының бас директоры, ҚР ҰҒА академигі, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор (жауапты редактор)

С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор Ж.Б. Ошақбаева, философия ғылымдарының кандидаты