Директор – Әмребаев Айдар Молдашұлы

Саяси компаративистика бөлімі


Орталық директорының орынбасары, бөлім жетекшісі - Айтымбетов Нүркен Ысқақұлы

Мемлекеттік және ұлттық құрылыс бөлімі


Жетекші – Кадыржанов Рүстем Қазақбайұлы

Этносаяси зерттеулер бөлімі


Жетекші  – Шайкемелев Мұхтарбек Сейд-Әлиұлы

Орталықтың ғылыми зерттеулерінің негізгі бағыттары:
4. Саяси теория және мемлекеттік құрылыстың практикалық аспектілері.
5. Этносаясат.
6. Қазіргі саясаттың өзекті мәселелерінің салыстырмалы зерттеулері
Ғылыми академиялық жобаларға Орталық қызметкерлерінің қатысуы
6. БМҚ «Қазақстанның тұрақты даму стратегиясы аясында қоғамның мәдениеті мен құндылықтарын зерттеу» (жетекші Нұрмұратов С.Е., Құрманғалиева Ғ.Қ.)
7. БМҚ «Қазақстандық қоғамның әлеуметтік жаңғыруы: идеялық-дүниетанымдық негіздері, тұжырымдамалық модельдері, социомәдени үрдістер, әлеуметтік-саяси технологиялар» (жетекші Сағиқызы А.С.)
8. «Қазақстандағы ұлттық құрылыстың мәдени негіздері» гранттық қаржыландыру жобасы (жетекші Қадыржанов Р.Қ.)
9. «Мониторинг Қазақстан Республикасында этноәлеуметтік үрдістердің динамикасын зерттеу мен болжаудың әдісі ретінде» гранттық қаржыландыру жобасы (жетекші Шайкемелев М.С.)
10. «Қазақстандық жастардың саяси мәдениетіне цифровизацияның ықпалы» гранттық қаржыландыру жобасы (жетекші Айтымбетов Н.Ы.)